Informace o zpracování osobních údajů

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Společnost Focus agency s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění licenční smlouvy s Vámi (ohledně užití software „Firma jako tým“) nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy. V případě, že dojde k uzavření smlouvy ohledně užívání software s Vaším zaměstnavatelem (či osobou v obdobném postavení), bude docházek ke zpracování Vašich osobních údajů na odpovědnost takové osoby.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Focus agency s.r.o., se sídlem Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 262 12 722, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 80183 (dále jen jako „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Focus agency s.r.o., Štefánikova 43a, Smíchov, 150 00 Praha 5, adresa elektronické pošty info@firmajakotym.cz, telefon +420 602 119 126.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy (ohledně užití software „Firma jako tým“).

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující pro správce v souladu s pokyny správce (zpracovatelé osobních údajů) technické a provozní služby související se provozem software, včetně ukládání dat.

5.2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.